Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
TehlaHľadať
 
 

Evidencia SHR

VYDANIE OSVEDČENIA O ZÁPISE DO EVIDENCIE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

Obec Tehla vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov na území obce podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb..

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. obec registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá vykonávaná činnosť v oblasti:

  • rastlinnej výroby,
  • živočíšnej výroby,
  • rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou,
  • iných výkonov (služieb) súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou (hospodárením v lesoch a na vodných plochách).

K ohláseniu samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie obce fyzická osoba doloží:

  • fotokópiu živnostenského oprávnenia v prípade, že podniká podľa živnostenského alebo obchodného zákona a má pridelené IČO,
  • doklad o vlastníctve, respektíve nájomnom vzťahu nehnuteľnosti, ktorá súvisí s vykonávanou činnosťou,
  • iný doklad, ak si to povaha vykonávanej činnosti vyžaduje.

Správny poplatok

Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (vydanie osvedčenia) podlieha zaplateniu správneho poplatku (v hotovosti) podľa položky 142 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 6,50 €.

Za zmenu priezviska alebo zmenu trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka je podľa položky 142 písm. b) správny poplatok vo výške 1,50 €Samostatne hospodáriacim roľníkom vydáva alebo potvrdzuje IČO Pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9,  949 01 Nitra

 

Lehota na vybavenie:

30 dní

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia a podá Pracovisku ŠÚ SR, kde zároveň požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Za pridelenie IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Po vydaní „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR" je povinnosť odovzdať jeden originál osvedčenia a doklad o pridelení IČO na obecný úrad. Druhý originál si ponechá žiadateľ.

Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.

ZRUŠENIE OSVEDČENIA O ZÁPISE SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii obce a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať. K zrušeniu osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka z evidencie obce fyzická osoba doloží  ako prílohu  originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR“.

Lehota na vybavenie:

30 dní

Legislatíva

Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákon č.219/1991 Zb.
 

 


 
ÚvodÚvodná stránka