Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
TehlaHľadať
 
 

Miestne dane

Kalendár daňovníka

 

 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca , v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti..

  Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
   
 • v termíne do 31. 1. aktuálneho roka podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a to za nehnuteľnosť, ktorú nadobudol daňovník v predchádzajúcom roku a to kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením a pod., za psa, ktorého nadobudol a doteraz nepriznal, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, ak doteraz neboli správcovi dane priznané
   
 • Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podaním priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania, teda do 31.1., inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká
   
 • do 30 dní od vzniku skutočnosti - zmena adresy, zmena mena a pod. oznámiť správcovi
   
 • Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň, spravidla však takto: ak ročná daň z nehnuteľností nepresahuje 25,00 eur u fyzickej osoby a 1700,00 eur u právnickej osoby je splatná naraz do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Suma vyššia ako 25,00 eur u fyzickej osoby a vyššia ako 1700,00 eur u právnickej osoby je splatná v splátkach, ktoré určí správca dane v rozhodnutí, spravidla však takto:
   
 • I. splátka dane - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
 • II. splátka dane - do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom bola daň vyrubená

 

Akúkoľvek daň je možné zaplatiť naraz v hotovosti v pokladni obecného úradu v Tehle, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 

Vzory tlačív na podanie daňového priznania je možné si stiahnuť zo stránky Ministerstva financií (priložený link), zakúpiť v predajni s tlačivami, prípadne osobne prevziať na obecnom úrade v Tehle

https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/


 
ÚvodÚvodná stránka