Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
TehlaHľadať
 
 

Poplatok za TKO

Poplatník  

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

     
Oznamovacia povinnosť 

Poplatník  je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zmeny a zánik  poplatkovej povinnosti  a to do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Sadzby poplatku

Sadzby miestneho poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené vo VZN č. 1/2015.

Uplatnenie  nároku na úľavu z poplatku 

Poplatok sa zníži alebo odpustí za určené obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe nasledovných podkladov:

a)      že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,

Podklady: potvrdenie zamestnávateľa, pre ktorého vykonával v zahraničí prácu, potvrdenie o štúdiu v zahraničí a pod..

b)      svoju neprítomnosť v obci z dôvodu pobytu v nápravno-výchovnom zariadení

Spôsob preukázania: potvrdenie o výkone väzby alebo trestu

c)       zníženie poplatku  pre poplatníkov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Tehla o sumu poplatku podľa § 4 VZN vynásobenú počtom dní prechodne bývajúcej  v inej obci.

Spôsob preukázania: Potvrdenie o prechodnom pobyte, doklad o výške poplatku za prechodný pobyt zaplatený obecnému úradu v mieste prechodného o pobytu.

d)      potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou

e)       potvrdenie zariadenia sociálnej starostlivosti o umiestnení

f)       potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí

g)      potvrdenie príslušnej obce, že sa poplatník zdržuje na jej území

h)      rozhodnutím inej obce o vyrubení poplatku za komunálny odpad.

Z dokladov musí byť zrejmý počet dní neprítomnosti poplatníka v obci. Uvedené doklady sa nedajú nahradiť čestným vyhlásením. Cudzojazyčné doklady sa predkladajú spolu s prekladom do slovenského jazyka. Poplatník si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku do 31.10. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku na toto zdaňovacie obdobie zaniká.

V zmysle § 5 ods. 1  zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) pri správe daní sa používa štátny jazyk a písomnosti správcu dane a podania daňového subjektu musia byť v štátnom jazyku.

Starosta obce môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých

prípadoch poplatok znížiť  alebo odpustiť podľa ust. § 78 zákona  č. 582/2004 Z.z .

ODPORÚČANIE

Doklady na uplatnenie úľavy predložiť do 31. januára príslušného roka.

Platenie poplatku 

Termíny splátok  poplatku budú uvedené v rozhodnutí, ktorým správca dane poplatok vyrubí. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a  v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.

Akúkoľvek daň je možné zaplatiť naraz v hotovosti v pokladni obecného úradu v Tehle, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 


 
ÚvodÚvodná stránka